Πλεονεκτήματα Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας ΙΚΕ

Ο εταιρικός τύπος της ΙΚΕ εισήχθη με το Νόμο 4072/2012 και έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλής. Απευθύνεται περισσότερο στην μικρομεσαία επιχείρηση και είναι η εξέλιξη της μέχρι σήμερα υφιστάμενης εταιρικής μορφής της ΕΠΕ.

Πλεονεκτήματα της ΙΚΕ :

  • Δεν απαιτείται ελάχιστο ποσό αρχικού κεφαλαίου. Μια ΙΚΕ μπορεί να συσταθεί με ελάχιστο δυνατό κεφάλαιο ένα 1 ευρώ.
  • Τα τέλη ίδρυσης είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα τέλη για την ίδρυση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Α.Ε. Όλες οι τροποποιήσεις δημοσιεύονται μέσω του ΓΕΜΗ ή της εταιρικής ιστοσελίδας.
  • Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να συνταχθεί και με ιδιωτικό έγγραφο, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή συμβολαιογράφου. Κατ’ εξαίρεση η Ι.Κ.Ε συνιστάται με συμβολαιογραφικό έγγραφο στις ειδικές περιπτώσεις που ορίζει ο Νόμος ή λόγω εισφοράς στην εταιρία περιουσιακών στοιχείων.
  • Για τους εταίρους της Ι.Κ.Ε η ασφάλιση είναι προαιρετική, ενώ ασφαλίζεται υποχρεωτικά μόνο ο διαχειριστής της ΙΚΕ.
  • Στις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. οι εταίροι εγγυώνται με τη δική τους ατομική περιουσία (κινητή ή ακίνητη) για τις οικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας. Αντιθέτως στις Ι.Κ.Ε οι εταίροι δεν ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη της εταιρίας. Στις Ι.Κ.Ε για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με την περιουσία της και όχι με την περιουσία των εταίρων.
  •  Η λήψη απόφασης σε μια Ε.Π.Ε απαιτεί διπλή πλειοψηφία. Δηλαδή, αν οι εταίροι είναι πέντε, θα πρέπει να συμφωνήσουν οι τρεις και ταυτόχρονα αυτοί οι τρεις να κατέχουν ποσοστό άνω του 51% της εταιρίας. Στις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, τέτοιο εμπόδιο δεν υπάρχει. Όποιος έχει το μεγαλύτερο εταιρικό μερίδιο λαμβάνει και τις αποφάσεις.

Το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα της ΙΚΕ σε σύγκριση με την ατομική επιχείρηση, καθώς και τις ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, είναι οι μικρότερες οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ. 

Η κείμενη νομοθεσία ορίζει πως οι εταίροι των ΙΚΕ δεν έχουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλουν, υποχρεωτικός, οι διαχειριστές των ΙΚΕ, που μπορεί να είναι ένας ή περισσότεροι, εταίροι ή μη (τρίτα πρόσωπα). 

Οι 2 ιδιότητες, που εκ του νόμου ορίζονται για τους συμμετέχοντες σε μια ΙΚΕ, είναι αυτή του εταίρου & αυτή του διαχειριστή. Ο μεν εταίρος μπορεί να λάβει αμοιβή αποκλειστικά υπό την μορφή μερίσματος, ο δε διαχειριστής μπορεί να λάβει αμοιβή διαχείρισης. Σε περίπτωση που ένας εκ των εταίρων, οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής μιας ΙΚΕ, τότε αυτός (αυτοί), μπορεί να λάβει και τις δύο μορφές αμοιβής (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης). 

Στην περίπτωση που ένας εκ των εταίρων μιας ΙΚΕ (με τουλάχιστον 2 εταίρους), οριστεί ταυτόχρονα και διαχειριστής αυτής, τότε, για αυτόν, υφίσταται υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, ίσων με το 26,95% του εισοδήματος που λαμβάνει ετησίως ως αμοιβή διαχείρισης, όχι όμως και επί του εισοδήματος που λαμβάνει από την σχέση του, ως εταίρου. Δηλαδή των μερισμάτων. 

Αυτό σημαίνει πως εφόσον ο εταίρος και διαχειριστής μιας ΙΚΕ (με τουλάχιστον 2 εταίρους), δεν λάβει αμοιβή διαχείρισης, τότε δεδομένου του εκ του νόμου υποχρεωτικού της ασφάλισης του διαχειριστή, οι εισφορές που θα οφείλει θα ανέλθουν στο ελάχιστο νόμιμο, ήτοι στα 167.95 ευρώ μηνιαίως. Δεν επιβάλλονται εισφορές επί των μερισμάτων που θα λάβει, ανεξαρτήτου ποσού. 

Προσοχή! Στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, όπου ο μοναδικός εταίρος είναι ταυτόχρονα και διαχειριστής, υποχρέωση ασφάλισης υφίσταται και για τις 2 ιδιότητες. Ετσι,  οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται στο 26,95% επί του αθροίσματος του μερίσματος και της αμοιβής διαχείρισης.

Πράγμα το οποίο σημαίνει πως σε αντίθεση με μια ΙΚΕ με τουλάχιστον 2 ή περισσότερα μέλη, ο μοναδικός εταίρος & διαχειριστής (Μονοπρόσωπης ΙΚΕ) θα πληρώσει εισφορές προς ΕΦΚΑ, ίσες με το 26.95% των μερισμάτων που θα λάβει, έστω και αν η αμοιβή διαχείρισης είναι μηδενική.

Για υποθετικό ετήσιο μέρισμα 10.000 ευρώ. Ο εταίρος και διαχειριστής μια πολυμελούς (περισσότεροι του ενός εταίροι), θα καταβάλει μηνιαίως 167.95 ευρώ (ανεξαρτήτως ύψους μερίσματος). Ενώ, ο μοναδικός εταίρος και διαχειριστής μιας Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, θα καταβάλει μηνιαίες εισφορές της τάξεως των (10.000 ευρώ x 26.95%)/12 μήνες = 224,58 ευρώ. 

Προκύπτει λοιπόν σαφές πλεονέκτημα των πολυμελών ΙΚΕ (με τουλάχιστον 2 εταίρους) έναντι της μονοπρόσωπης ΙΚΕ (που ουσιαστικά εξομοιώνει την ατομική επιχείρηση σε κεφαλαιουχικό σχήμα), καθώς και έναντι των: Ατομικής επιχείρησης, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ. 

Παραθέτουμε παρακάτω, τις σχετικές διατάξεις και παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Μην διστάσετε να μας καλέσετε για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών σας εισφορών. 

Με την με Αριθμ. πρωτ.: Δ.15/Δ’/619/15/2018 (Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών), απόφαση του Υπουργού Εργασίας, ισχύουν τα κάτωθι:

“5. Όσον αφορά στις εταιρείες μορφής ΙΚΕ, οι εταίροι, σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και ως εκ τούτου δεν υποχρεούνται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Σε περίπτωση όμως που εταίρος ΙΚΕ έχει οριστεί και διαχειριστής στην ΙΚΕ, ως διαχειριστής έχει υποχρέωση ασφάλισης και καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης και όχι επί εισοδήματος που προκύπτει από την σχέση του εταίρου (δηλαδή απο τα μερίσματα).

Ανάλογα, εάν ως διαχειριστής της ΙΚΕ έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο έχουν εφαρμογή τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Όσον αφορά τους μοναδικούς εταίρους μονοπρόσωπης ΙΚΕ που είναι παράλληλα και διαχειριστές ΙΚΕ, υποχρέωση ασφάλισης προκύπτει και για τις δύο ιδιότητες, και, ως εκ τούτου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, επί του αθροίσματος τους εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση των δύο δραστηριοτήτων (μέρισμα και αμοιβή διαχείρισης).

Τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή εφαρμόζονται από 1/6/2018.”

4. Με βάση το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, οι εταίροι σε εταιρείες μορφής ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.  

Εάν οι εταίροι ασκούν συγχρόνως καθήκοντα διαχείρισης, χωρίς να προβλέπεται αμοιβή για την άσκηση αυτών των καθηκόντων, αλλά πρόκειται να λάβουν την αναλογία επί των κερδών της επιχείρησης, εξακολουθούν να καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των σχετικών μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν.4387/2016. Σε περίπτωση όμως που για την άσκηση καθηκόντων διαχείρισης προβλέπεται αμοιβή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, εφαρμοζομένων των προβλέψεων του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.    

Σε περίπτωση που διαχειριστής σε εταιρείες της ανωτέρω μορφής έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο, και λαμβάνει αμοιβή για την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή, προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν.1759/1988 υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.  

Σημειώνουμε ότι οι ρυθμίσεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, για το κατώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών (€586,08 για τους απασχολούμενους άνω των 25 ετών και €510,95 για τους απασχολούμενους κάτω των 25 ετών) έχουν εφαρμογή και στις αμοιβές διαχείρισης, δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται κατά συστηματικό τρόπο και σε τακτικό χρόνο εντός του μήνα.

Τα ανωτέρω ειδικώς οριζόμενα για τις ΟΕ, ΕΠΕ, ΕΕ εφαρμόζονται από 1/6/2018.”

Ορισμένα κριτήρια επιλογής εταιρικού τύπου ΟΕ ΕΕ ΙΚΕ ΑΕ:

Ομόρρυθμη Εταιρεία. Προσωπική και απεριόριστη ευθύνη εταίρων. Συμπτώχευση των εταίρων. Τήρηση Απλογραφικών βιβλίων.

Κίνδυνος: Από το συνδυασμό των άρθρων 249 παρ. 1 και 258 παρ. 3 του ν. 4072/2012 προκύπτει ότι ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται απεριόριστα, ήτοι με το σύνολο της προσωπικής του περιουσίας και για όλο το εταιρικό χρέος, και εις ολόκληρον, έναντι παντός τρίτου, ιδιώτη ή Δημοσίου, όχι μόνο για τα δημιουργούμενα αλλά και για τα υπάρχοντα πριν από την είσοδό του εταιρικά χρέη. Σύμφωνα δε με το άρθρο 269 του ν. 4072/2012, η κατά τα ανωτέρω ευθύνη του εξικνείται μετά την πάροδο πέντε ετών από την αποχώρησή του από την Ο.Ε. – Ε.Ε. ή από την εν γένει απώλεια της ιδιότητάς του καθ’ οιονδήποτε τρόπο (π.χ. λόγω της μετατροπής μιας Ο.Ε. – Ε.Ε. σε Ι.Κ.Ε.).

Συνεπώς, είναι απολύτως ακατάλληλος τύπος για πρόσωπα που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία.

Μειονέκτημα, επίσης, αποτελεί και το γεγονός ότι η πτώχευση της εταιρείας έχει ως συνέπεια και την συμπτώχευση των εταίρων [άρθρο 7 παρ. 4 του ΠτΚ (ν. 3588/2007)]

Πλεονέκτημα αποτελεί η τήρηση απλογραφικών βιβλίων.

Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Ανισορροπία μεταξύ των Εταίρων. Τήρηση απλογραφικών βιβλίων.

Κίνδυνος για τους ομόρρυθμους εταίρους: ισχύει ό, τι αναφέρθηκε πιο πάνω για την ομόρρυθμη εταιρεία.

Αντιθέτως, η συμμετοχή σ’ αυτόν τον εταιρικό τύπο με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου δημιουργεί κίνδυνο μόνον για το ποσό με το οποίο ο ετερόρρυθμος εταίρος συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο (είτε το χάνει λόγω κακής πορείας της εταιρείας είτε εφόσον δεν το έχει εισφέρει υπέχει προσωπική ευθύνη έναντι τρίτων μόνο μέχρι του ποσό που θα έπρεπε να είχε εισφέρει).

Πλεονέκτημα αποτελεί η τήρηση απλογραφικών βιβλίων.

ΕΠΕ: Διπλή πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων. Συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση και τις τροποποιήσεις. Κίνδυνος μείωσης ποσοστού συμμετοχής για εταίρους με ποσοστό συμμετοχής < 26 %. Σταδιακή εξάλειψη του εταιρικού αυτού τύπου λόγω της θεσμοθέτησης της ΙΚΕ. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας.

Η επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου είναι περισσότερο κατάλληλη για επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιεί μικρό ή μεσαίο και πάντως όχι ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο εργασιών.

Συμβολαιογραφικό έγγραφο: Απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο για τη σύσταση της εταιρείας και τις τροποποιήσεις του καταστατικού και συνεπώς αυξημένα έξοδα.

Λήψη αποφάσεων με Διπλή Πλειοψηφία: Απαιτείται διπλή πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων και ως εκ τούτου σίγουρα θα πρέπει να αποφεύγεται η σύσταση διμελούς εταιρείας (ήτοι εταιρείας με δύο εταίρους). Ειδικότερα, σε μία διμελή εταιρεία, λόγω του ανωτέρω κανόνα, ακόμη και στην περίπτωση που ένας εταίρος κατέχει το 99% των εταιρικών μεριδίων δεν μπορεί να λάβει αποφάσεις στη Συνέλευση των Εταίρων αν δε συμφωνεί και ο εταίρος που κατέχει το 1% των εταιρικών μεριδίων (επειδή δε θα έχουν υπερψηφίσει περισσότεροι από το ½ του συνολικού αριθμού των εταιρικών μεριδίων).

Κίνδυνος περαιτέρω απομείωσης του ποσοστού συμμετοχής για εταίρους με ποσοστό συμμετοχής < 26 % σε τυχόν αυξήσεις του εταιρικού κεφαλαίου: Εφόσον οι ανωτέρω εταίροι δεν έχουν κεφάλαια να συμμετέχουν στην αποφασισθείσα αύξηση ή δεν θέλουν να επενδύσουν περισσότερα κεφάλαια στην εταιρεία για οποιοδήποτε λόγο, το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία (και κατά συνέπεια και το ύψος του διανεμηθησομένου μερίσματος) θα μειωθεί έτι περαιτέρω (εφόσον βέβαια ο συνολικός αριθμός των εταίρων επιτρέπει το σχηματισμό καταστατικής πλειοψηφίας χωρίς αυτούς).

Μετά την θέσπιση της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με το ν. 4072/2012, η ΕΠΕ δεν παρουσιάζει πλεονεκτήματα και σταδιακά δεν θα υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης αυτού του εταιρικού τύπου.

ΙΚΕ: Σύσταση με ιδιωτικό έγγραφο. Δεν απαιτείται κατώτατο κεφάλαιο. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας. Πρόβλεψη ποικίλων ειδών εταιρικών εισφορών. Περιορισμός ευθύνης εταίρων (εκτός αυτών που η εισφορά τους είναι εγγυητική).

Η επιλογή του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου είναι περισσότερο κατάλληλη για επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προβλέπεται ότι θα πραγματοποιεί μικρό ή μεσαίο και πάντως όχι ιδιαίτερα μεγάλο κύκλο εργασιών.

Η δημιουργία της ΙΚΕ ως εταιρικού τύπου με τον Ν. 4072/2012, στην ουσία έγινε προς σταδιακή αντικατάσταση της ΕΠΕ που παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς τη λειτουργία της (βασικά λόγω του κανόνα της διπλής πλειοψηφίας για την λήψη αποφάσεων από τη Συνέλευση των Εταίρων, ο οποίος γι’ αυτό το λόγο καταρχήν δεν προβλέφθηκε για την λήψη αποφάσεων από την αντίστοιχη Συνέλευση των Εταίρων στην ΙΚΕ (μπορεί να εισαχθεί βεβαίως με σχετική καταστατική ρύθμιση).

ΑΕ: Κεφάλαιο τουλάχιστον 25.000 ευρώ. Μόνο κεφαλαιακές εισφορές. Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον 3 μελών. Περιορισμένη διάρκεια θητείας του ΔΣ. Διαδικασίες σύγκλησης ΓΣ. Απεικόνιση εταιρικής συμμετοχής σε μετοχές. Περιορισμένα δικαιώματα των μειοψηφούντων μετόχων. Δυνατότητα ίδρυσης μονοπρόσωπης εταιρείας.

Ο εταιρικός τύπος της ΑΕ είναι κατάλληλος για τη σύσταση εταιρειών με πολλούς μετόχους, μεγάλο μετοχικό κεφάλαιο και μεγάλο κύκλο εργασιών. Για μικρές, μεσαίες και οικογενειακές εταιρείες είναι προτιμότερη η επιλογή άλλου εταιρικού τύπου (καταρχήν ΙΚΕ).

Ισχύει και εδώ (αναλόγως) ο κίνδυνος απομείωσης του ποσοστού συμμετοχής των μικρομετόχων.

Φορολόγηση νέας ΙΚΕ εταιρείας 2019:

Ένα υπέρ απλουστευμένο παράδειγμα για μη ειδικούς:

Συντελεστής φόρου: 24% στα κέρδη.

Φόρος μερίσματος : 10% στα διανεμόμενα κέρδη.

Προκαταβολή Φόρου για την πρώτη χρήση (αρ. 71 ΚΦΕ) : 50 %

Παράδειγμα Φορολόγησης:

•Έσοδα 20.000 – Έξοδα 10.000 = 10.000 €

•Φόρος εισοδήματος = 10.000 x 24% = 2.400 €

•Προκαταβολή Φόρου 1ης χρήσης = 50% x 2.400 = 1.200 €

•Υπόλοιπο = 10.000 – 3.600 = 6.400 €

•Τακτικό Αποθεματικό = 7.600 x 5% = 380 €

•Υπόλοιπο προς Διανομή = 6.020 €

Έστω ότι αποφασίζετε την διανομή του συνόλου του καθαρού κέρδους προς τους εταίρους της ΙΚΕ, τότε:

Φόρος μερίσματος = 6.020 x 10% = 602  €

Τελικό αποτέλεσμα = 5.418€

Το εισόδημα από μερίσματα καταγράφεται στην φορολογική δήλωση των εταίρων. Δεν οφείλεται για αυτό φόρος, παρόλα αυτά, συνυπολογίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης.

•Η προκαταβολή φόρου συμψηφίζεται με τον οφειλόμενο φόρος εισοδήματος της επόμενης χρήσης.  

H KPnD Advisors αναλαμβάνει την σύσταση ΙΚΕ καθώς & την μετατροπή εν ενέργεια επιχειρήσεων σε ΙΚΕ

Ιδρύοντας την δική σας επιχείρηση

Νομική Φορολογική έναρξη επιχείρησης

Για οποιαδήποτε νομική μορφή ημεδαπής (Ελληνικής) επιχείρησης η εταιρείας. (Ατομική Επιχείρηση, Ομόρρυθμη ή Ετερόρρυθμή επιχείρηση, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ανώνυμη Εταιρεία, Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία.

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση του συνόλου των σχετικών διαδικασιών, υποβολών. Με σχετικές σας εξουσιοδοτήσεις, “τρέχουμε” όλα όσα απαιτούνται για την σύσταση και έναρξη της επιχείρησης σας, εξοικονομώντας σας πολύτιμο χρόνο.

Το νομικό μας τμήμα θα φροντίσει για την παραμετροποίηση του εταιρικού – καταστατικού της εταιρείας σας, προκειμένου αυτό να καλύπτει ακόμα και τις πιθανές, μελλοντικές ανάγκες της επιχείρησης σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει η σύσταση επιχείρησης ή ίδρυση υποκαταστήματος στην Αλλοδαπή, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα ξεχωριστό πακέτο που θα καλύπτει τις απαιτήσεις σας.

Έναρξη επιχείρησης:

Επιλογή του κατάλληλου εταιρικού τύπου

Ανάλυση business plan

Σύνταξη καταστατικού, προσαρμοσμένου στις ανάγκες των ιδρυτών της επιχείρησης

Σύνταξη μισθωτηρίου έδρας

Σύνταξη νομικών κειμένων, συμφωνητικών, πελατών – προμηθευτών.

Έκδοση του συνόλου των απαραιτήτων δικαιολογητικών για την έναρξη οποιασδήποτε φύσεως επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών μηχανικών, των απαραίτητων μελετών & βεβαιώσεων 

Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών στα Γ.Ε.ΜΗ., ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, επιμελητήρια, Δήμους, πολεοδομία, Ιατρικούς συλλόγους, υγειονομικό, πυροσβεστική, αρχαιολογία κλπ

Νομιμοποίηση & άνοιγμα εταιρικού-τραπεζικού λογαριασμού – POS

Συλλογή προσφορών για υπηρεσίες, προϊόντα & κατασκευαστικές εργασίες, αναγκαίων για την επιχείρηση.  Ενδεικτικά: Μηχανοργάνωση, ασφάλιση, επιλογή πάροχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ειδικές κατασκευές.

Καταγραφή επιλογών κρατικής χρηματοδότησης – επιδότησης – επιχορήγησης.

NEW LOGO KPND